Põhikiri

EESTI LOODUSAINETE ÕPEATAJATE LIIDU PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Eesti Loodusainete Õpetajate Liit (edaspidi Liit) on keskkonaahariduse edendamisest huvitatud bioloogia , geograafia ja loodusõpetuse tegevõpetajate, õppejõudede ning loodusharidusega tegelevate organisatsioonide liikmete vabatahtlik ühendus
1.2. Liidu tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel, ühiskondlikul alusel ja liikmete omaalgatusel;
1.3. Liit on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest;
1.4. Liit omab pitsatit, arveldusarvet ja sümboolikat. Liit võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja iseseisev bilanss;
1.5 Liit on on loodud 1993.a.
1.6 Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril

2. EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID
2.1. Liidu eesmärgiks on:
2.1.1. keskkonnahariduse igakülgne edendamine
2.1.2. erinevate huvigruppide ühendamine koostööks ning bioloogia , geograafia ja loodusõpetuse õpetamise arenguks Eestis;
2.1.3 liikmete ühiskondlike ja kutsealaste huvide kaitsmine
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks BGÕL
2.2.1. kogub, korraldab, kirjastab ja levitab keskkonaalaseid materjale ning loodusainete õpetamisega seotud teavet ja teadmisi (sealhulgas teaduslikke uuringuid);
2.2.2. algatab ja korraldab projekte ja tegevusi loodushariduse edendamiseks;
2.2.3. taotleb oma eesmärkide ja väljatöötatud programmide toetamist kohalike omavalitsuste, nende liitude ja põhiseaduslike institutsioonide poolt.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1.Liidu liikmeks astumine toimub taotleja isikliku avalduse alusel..
3.2. Liitu kuulumise tingimuseks on käesolevas põhikirjas toodud eesmärkide ja püstitatud ülesannete tunnustamine ning nende järgi tegutsemine;
3.3. Liikmed võivad olla aktiivliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
3.3.1 . Aktiivliikmeteks võivad olla kõik Eesti Vabariigis töötavad loodusaineid õpetavad õpetajad ning keskkonaaharidust edendavate organisatsioonide esindajad.
3.3.2 Auliikmeteks võivad olla väljapaistvad isikud, kellel on erilisi teeneid loodusainete õpetamise arendamisel Eestis.
3.3.3 Toetajaliikmeteks võivad olla teiste erialade spetsialistid, kes soovivad kaasa aidata loodushariduse edendamisele ja õpetamisele Eestis
3.4. Otsustav hääleõigus on aktiiv – ja auliikmetel, nõuandev hääleõigus aga toetajaliikmetel
3.5. Liidu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.;
Liidu liikmetel on õigus:
3.5.1. osa võtta Liidu tegevusest vastavalt põhikirjas toodud eesmärkidele ja ülesannetele
3.5.2. osa võtta üldkoosolekust jt. Liidu poolt korraldatavastest üritustest;
3.5.3 valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.5.4 saada teavet Liidu tegevuse kohta;
3.5.5. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
3.5.6 kasutada Liidu vara vastavalt põhikirjale ning kodukorrale, avaldada töid Liidu väljaannetes;
3.5.7 kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
3.5.8. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus lõpeb;
3.5.9 lahkuda Liidust omal soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse
4. Liidu liige on kohustatud:
4. 1 täitma Liidu põhikirja nõudeid ja Liidu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
4. 2 õigeaegselt tasuma makseid Liidu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
4. 3 Käesoleva põhikirja nõuete korduva rikkumise eest, samuti õpetaja kutse-eetika vastu raske eksimise korral heidetakse liige Liidu liikmeskonnast välja. Liige, kes pole kahe aasta jooksul liikmemaksu tasunud, arvatakse eestseisuse otsusega Liidust välja;
4. 4 Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras;
4. 5 Liidu otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt;
4. 6 Liidust väljaarvatud liikmele tuleb tema Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult teatada;
4. 7 Liidust omal soovil lahkunud või välja heidetud isikutele liikme- ja sisseastumismaksu ei tagastata. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, tuleb ettenähtud liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.

5. STRUKTUUR JA JUHTIMINE
5.1. Liidu juhtorganid on üldkoosolek, eestseisus (Mittetulundusühingute Seaduses vastab juhatusele), eestseisuse esimees , eestseisuse esimehe asetäitja, piirkondlikud sektsioonid (Mittetulundusühingute Seaduses vastab osakondadele);
5.2. Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal Liidu liikmel on üks hääl. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmetest või nende esindajatest
5.3. Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:
5. 3.1. põhikirja muutmine;
5.3.2. tegevusega seotud põhiküsimuste otsustamine, põhisuundade määramine;
5.3.3 eelmise majandusaasta tegevus- ning finantsaruande ärakuulamine ja kinnitamine;
5.3.4. juhatuse liikmete valimine;
5.3.5. eestseisuse esimehe ja liikmete nimekirja kinnitamine;
5.3.6. sisseastumis- ja liikmemaksu määrade summade otsustamine;
5.3.7. Ühingu tegevuse peatamise, reorganiseerimise või lõpetamise otsustamine
5.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Liidu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud eestseisuse või Liidu muu organi pädevusse. Eestseisus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest;
5.5. Igapäevases tegevuses juhib ja esindab Liitu eestseisus. Eestseisuse liikmete arv ei ole väiksem kui 3 ega suurem kui 5;
5.6. Eestseisus määratakse üldkoosoleku tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat;
5.7. Eestseisuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes; kõigil eestseisuse liikmetel ja laekuril on õigus sooritada pangatehinguid ja allkirjaõigus
5.8. Liidu majandustegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud revisjonitoimkond;;
5.9. Kui eestseisus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras eestseisusega

6. LIIDU EESTSEISUS:
6.1. valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
6.2 määrab üldkoosoleku toimumise aja ja koha ning teeb ettepanekud päevakorra kohta;
6.3 otsustab põhikirjas ettenähtud juhtudel Liidu liikmete vastuvõtmise ja väljaheitmise küsimuse;
6.4 eestseisuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele ja on otsustusvõimelised, kui kohal on üle poole eestseisuse liikmetest;
6.5 Eestseisus on kohustatud kokku tulema ametis oleva esimehe, aseesimehe või vähemalt 1/2 eestseisuse liikmete nõudmisel;
6.6 eestseisus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole eestseisuse liikmetest;

7. TÖÖRÜHMAD
7.1 Eestseisus võib asutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks töörühmi.
7.2 Töörühma ülesanded, volitused ja koosseisu määrab eestseisus
7.3 Töörühm lähtub oma tegevuses talle antud volitustest, vastavast projektist ja oma sisemisest reglemendist.

8. ÜHINGU ÕIGUSED JA VARA
8.1. Liidu vara tekib:
8.1.1. liikmemaksudest;
8.1.2. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest;
8.1.3. kirjastamistegevusest;
8.1.4. sponsorsummadest, annetustest ja toetustest;
8.1.5. muudest allikatest ja tegevustest, mis pole seadusega vastuolus.
8.2. Liidul on õigus:
8.2.1. omada arveldus- ja muid kontosid ning teha finantsoperatsioone; luua sihtotstarbelisi fonde; sõlmida lepinguid ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega;
8.2.2. määrata nimelisi stipendiume ja preemiaid;
8.2.3. esitada autasustamiseks ja aunimetuste andmiseks isikuid silmapaistvate teenete eest keskkonnahariduse edendamisel ;
8.2.4. finantseerida konkursse ning anda välja aukirju ja auhindu;
8.2.5. toetada rahaliselt liidu eesmärke toetavaid tegevusi (nõupidamisi, näitusi ja muid üritusi).
8.2.6 võtta kehtestatud korras tööle ja vabastada töölt töötajaid; kompenseerida Liidu juhtivatesse organitesse valitud liikmetele nende ülesannete täitmisel tekkinud kulutused
8.2.7 Liidu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Liit ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel;
8.3. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Liidu varaliste kohustuste eest. Liit vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

9. KONTROLL JA JÄRELVALVE
9.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste Liidu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni;
9.2. Eestseisuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet

10. TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE
10.1. Liit lõpetatakse:
10.1.1 üldkoosoleku otsusega;
10.1.2 liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
10.1.3 üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
10.1.4 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
10.2. Liidu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud kõikide üldkoosolekul osalenud liikmete poolthäältega;
10.3. Liidu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil;
10.4. Liidu tegevuse lõpetamiseks ja varade üleandmiseks määrab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni; Liidu varad lähevad üle sarnase tegevusega MTÜl-e
10.5. Varade likvideerimise korra ja põhimõtted määrab üldkoosolek.