Eetilise tegevuse põhimõtted

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit on üldsuse huvides tegutsev vabaühendus, 1993. aastal
loodud Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liidu õigusjärglane.
Liidu visioon on koostöös erinevate huvigruppidega saavutada ja säilitada Eestimaal
looduslikult mitmekesine ja tervislik elukeskkond.
Selle eesmärgi saavutamiseks korraldab Liit keskkonnahariduslikke üritusi, tõstab õpetajate professionaalseid oskusi , koostab ja levitab keskkonna-alaseid materjale.
Liidu missioon on edendada keskkonnaharidust Eestis.
Ühenduse sihtgrupiks on eelkõige õpetajad ja teised keskkonnaharidusega tegelevad
inimesed.
Liit on iseseisev , demokraatlikel põhimõtetel töötav vabaühendus, mis toetub oma
liikmeskonna mainele ja teeb koostööd teiste huvigruppidega. Liit on avatud uutele
ideedele ning loob uudseid võimalusi keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Eestis.
Liidu põhiväärtused on:
Avatus – avatus uutele ideedele ja koostööle
Professionaalsus – loob võimalusi teadmiste täiendamiseks
Keskkonnasõbralikkus – säästva arengu põhimõtete jälgimine Liidu igapäevasel
toimimisel, ürituste korraldamisel ning teabematerjalide koostamisel