Liidust

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit (ELÕL) on 1993. aastal loodud Eesti Bioloogia ja  Geograafia Õpetajate Liidu õigusjärglane.
Liidu eesmärk on

  • igati edendada keskkonnaharidust;
  • ühendada huvigruppe koostööks ning selleks, et arendada Eestis
  • bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpetamist;
  • kaitsta liikmete ühiskondlikke ja kutsealaseid huve.

Ühenduse töö on projektipõhine. Olulisemad projektid on olnud õuesõppe koolitus looduskeskuste juhendajatele, „Case Forest – pedagogics towards sustainable development”, õuesõppe juhendite konkursi korraldamine, „Loodus ühendab”, „GMO-d – poolt ja vastu”, Euroopa Liidu keskkonnapoliitika tutvustamine õpetajatele, õpilaste ettevalmistamine rahvusvaheliseks geograafiaolümpiaadiks jm. Oma algusaastatest
praeguseni annab liit välja keskkonnahariduslikku ajakirja Kägu.

Liitu on toetanud Euroopa Sotsiaalfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Vabaühenduste Fond, Euroopa Liidu Eesti esindus, Euroopa Liidu Teabetalitus, Avatud Eesti Fond, Riigimetsa Majandamise Keskus, SA REC Estonia, Hasartmängumaksu Nõukogu, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, SA, Harju Maavalitsus, Avita.